Regulamin zakupów

 • 1 Warunki ogólne.
 1. Strona internetowa jest prowadzona przez firmę altmedia z siedzibą w Wyszkowie, ul. Sowińskiego 49/22.
 2. Witryna nie stanowi pełnej oferty handlowej i jest przeznaczona wyłącznie dla firm, nie stanowi również sklepu internetowego. Wszelkie usługi opisane na niniejszej stronie są świadczone i skierowane do firm – aktywnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – B2B.
 3. Dopuszcza się korzystanie z usług i oferowanych towarów przez osoby prywatne. Każdorazowo osobom prywatnym zostanie wystawiona faktura vat bez numeru NIP.
 4. Altmedia zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych, w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087.
 • 2. Ceny
 1. Ceny opublikowane w cenniku altmedia są cenami netto do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.
 • 3. Terminy realizacji i warunki dostaw zamówień
 1. Przez termin realizacji rozumiemy maksymalny czas potrzebny na wykonanie zamówienia. Wysyłka następuje w następnym dniu roboczym.
 2. Terminy realizacji zamówień przy każdym z produktów podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Dla zamówień złożonych do godz. 12.00 okres realizacji liczy się w pełnych dniach roboczych od chwili złożenia zamówienia, w pozostałych przypadkach od godz. 8.00 następnego dnia roboczego.
 3. Dla zamówień złożonych z więcej niż jednego zlecenia (pracy do wykonania), termin realizacji zamówienia jest określony przez zlecenie o najdłuższym terminie realizacji.
 4. Terminy realizacji zamówień lub jednego ze zleceń występujących w zamówieniu mogą być niedotrzymane ze strony Altmedia w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. awaria, brak materiałów, mediów, etc.). W takim jednak przypadku Klient jest o tym fakcie informowany najpóźniej w dniu maksymalnego terminu realizacji.
 5. Maksymalny termin dostawy na adres podany przez Klienta jest sumą terminu realizacji zamówienia oraz czasu dostarczenia przesyłki przez kuriera. Czas dostarczenia przesyłki wynosi zazwyczaj 1 – 2 dni.
 • 4. Odpowiedzialność za jakość
 1. Altmedia gwarantuje jakość określoną w specyfikacjach zamieszczonych przy każdym produkcie.
 • 5. Płatności i realizacja usług
 1. Podstawowymi formami płatności za usługi zamawiane w Altmedia są płatność w formie bezpiecznej transakcji Dotpay lub przedpłaty przelewem na podstawie faktury pro forma,
 2. Do skutecznego przyjęcia zamówienia do realizacji niezbędne są dane do faktury VAT w tym NIP firmy zamawiającej oraz określenie adresu dostawy o ile jest inny niż dane do faktury.
 • 7. Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym Altmedia.
 2. Reklamacje dotyczące jakości usług lub produktów mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od chwili ich odbioru. Termin 14 dni nie obowiązuje w przypadku reklamacji gwarantowanej trwałości produktu lub usługi. Koszt przesyłki w przypadku uznania reklamacji pokrywa Altmedia.
 3. Reklamacje, jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.
 4. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez Altmedia reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona a pracownik Altmedia poinformuje klienta o sposobie jej rozwiązania.
 • 8. Odpowiedzialnośc odszkodowawcza
 1. Altmedia wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń. Oznacza to, iż Zamawiający nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z podanego tytułu. Zapis ten nie dotyczy konsumentów, to jest osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.